93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Si t’has quedat fora de les assignacions o encara no has fet la matrícula per al curs 22-23, tenim matrícula oberta per als cicles formatius de grau mitjà i superior que oferta el centre. 

Podeu contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte.

Contacte.

 

MATRÍCULA OBERTA 

Cicles Formatius Barcelona

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CONCERTAT)

Atenció a persones en situació de dependència

Feu click per descarregar el full de sol.licitud de preinscripció. 

 

IMPORTANT:

– Recordeu tenir tota la documentació preparada.

– Si voleu demanar cita prèvia perquè  us ajudem a realitzar la preinscripció, us recordem el correu: a8037346@xtec.cat

Podeu reservar ara la vostra plaça omplint el full de preinscripció. 

IMPORTANT:

– Enviar full de preinscripció complimentat al correu: a8037346@xtec.cat

– Recordeu enviar tota la documentació escanejada.

 

Feu click per descarregar el full de sol.licitud de preinscripció. 

IMPORTANT:

– Recordeu tenir tota la documentació preparada.

– Si voleu demanar cita prèvia perquè  us ajudem a realitzar la preinscripció, us recordem el correu: a8037346@xtec.cat

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PRIVATS)

Ensenyament i animació socioesportiva

Integració social

Podeu reservar ara la vostra plaça omplint el full de preinscripció.

IMPORTANT:

– Enviar full de preinscripció complimentat al correu: a8037346@xtec.cat

– Recordeu enviar tota la documentació escanejada.

 

DOCUMENTACIÓ

Cal aportar la següent  documentació:

– Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
– Fotocòpia del DNI pare/mare/tutor legal
-Número usuari seguretat social (NUSS)
– Fotocòpia  targeta Sanitària
– Llibre de família (menors d’edat)
– Nota mitjana que permeti l’accés al CFPM o CFPS (expedient acadèmic).
– Resguard de títol o títol que permeti l’accés al  CFPM o CFPS.
– Targeta Família nombrosa o monoparental.

DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE

Per formalitzar la matrícula haureu de portar la documentació del centre complimentada i signada.

Podeu trobar aquesta documentació al següent enllaç: Documentació de l’alumne.

PREGUNTES FREQÜENTS PREINSCRIPCIÓ

Quina documentació necessiteu per fer la preinscripció?

En fer la sol•licitud de preinscripció escolar has d’acreditar documentalment algunes de les dades que s’hi identifiquen, i que pots consultar a l’apartat Prepara la documentació. N’hi ha de dos tipus:
– Documentació identificativa de les persones sol•licitants o de l’alumne/a per al qual sol•licites plaça.
– Documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

Com presentar la documentació?

En tots els casos has d’escanejar o bé fotografiar per ambdues cares els documents o acreditacions i els has de tenir disponibles en el dispositiu que utilitzaràs per emplenar el formulari, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel•ligent.

Quina documentació identificativa he d’aportar?

Documentació identificativa

DNI/ NIE/ PASAPORT alumne/a.
DNI/ NIE/ PASAPORT pare/mare o tutor/a legal.
Llibre de família / certificat de naixement del país d’origen.

En el cas que l’alumne o alumna estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Quina documentació necessiteu per justificar la proximitat geogràfica al centre?

Al realitzar la preinscripció, accediran al padró per obtenir l’adreça del domicili familiar.
En cas de que no puguin accedir, haureu d’adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne, on constarà l’adreça de domicili i que l’alumne conviu amb el pare o mare.

Per tenir en compte la ubicació del lloc de feina dels pares o tutors, només hauran d’aportar un contracte o certificat emès per l’empresa. Si els pares són autònoms, hauran de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037.

Com he de justificar la percepció de la renda garantida de ciutadania?

Ho has de fer mitjançant l’aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Com podeu demostrar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat?

Discapacitat de l’alumne o alumna, del pare o mare, germà o germana, igual o superior al 33 %, que estigui reconeguda per la Generalitat de Catalunya, es validarà aquesta informació mitjançant consultes interadministratives en fer la sol•licitud de preinscripció.
Només en el cas que no puguin verificar les dades, us demanaran el certificat o targeta acreditativa.

A més, si és el cas, pots adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent.

Com podeu justificar que sou família nombrosa o monoparental?

Aquesta documentació es validarà mitjançant consultes interadministratives.
En cas que no puguin validar aquesta documentació, haureu de presentar la targeta monoparental o nombrosa.

Quin document he d’adjuntar per acreditar la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o qualificació de la prova d’accés?

Actualment, aquestes dades s’obtenen de la base de dades del Departament d’Educació.
És possible, que no es pugui accedir a aquesta documentació, en aquest cas us recomanem escanejar i adjuntar la documentació a la sol•licitud electrònica.
Si els estudis cursats que donen accés, són anteriors al 2016 – 2017 o són d’altra comunitat autònoma, s’hauran d’adjuntar, escanejats, a la sol•licitud de preinscripció telemàtica.