93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Mesures flexibilitzadores

Informació sobre el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

L’informe d’assessorament emès pel servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu és requisits previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

PROCEDIMENT

1. Assessorament: és un servei que el centre educatiu presta de forma individual, a sol•licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.
El servei d’assessorament consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que sol•liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.
El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat.

2. Reconeixement acadèmic: dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

COM SOL.LICITAR EL SERVEI

Posar-se en contacte amb el centre mitjançant mail a8037346@xtec.cat o
teléfon 934080126.

 

CRITERIS D’ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre:

  • Full de sol•licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.

 

PREU DEL SERVEI

Assessorament: 60€
Reconeixement: 18€ per unitat formativa títols LOE