93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Documentació de centre

En aquest apartat tens un llistat de tots els documents  necessaris per a fer efectiva la matrícula en el nostre centre educatiu, tant els que has d’aportar en el moment de la preinscripció com per formalitzar la matrícula.

 

Documentació per adjuntar a la preinscripció:

– Identificador de l’alumne (RALC o IDALU)..
– Fotocòpia DNI alumne, mare, pare o tutor/ra.
– Fotocòpia Targeta sanitària (TISS).
– Llibre de família (només menors d’edat).
– Carnet de família nombrosa o monoparental.
– Nota mitjana o nota final dels estudis finalitzats.

 

Documentació per adjuntar a la matrícula:

– 2 fotografies mida carnet.
– Número d’afiliació de la seguretat social de l’alumne (NUSS).
– Resguard del títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
– Certificat mèdic: Tots els alumnes d’esports. GM Guia en el medi natural i temps de lleure i GS Ensenyament i Animació Socioesportiva

 

Documents de centre per portar en el moment de la matrícula:

Aquests documents són fonamentals per a establir la comunicació entre el col·legi i les famílies. A continuació, els presentem una llista dels documents que han de portar amb si per a poder matricular-se:

Carta de compromís famílies-centre

Aquest document és fonamental per a establir un compromís entre el col·legi i les famílies quant a l’educació dels estudiants. En aquesta carta, les famílies es comprometen a donar suport al procés educatiu dels seus fills i a respectar les normes del col·legi.

Autorització d’ús d’imatge

En el nostre col·legi valorem la privacitat dels nostres estudiants i per això sol·licitem una autorització d’ús d’imatge per a poder publicar fotografies o vídeos en les nostres xarxes socials o en la pàgina web del col·legi.

Dades bancàries

En cas d’optar pel pagament mitjançant transferència és necessari presentar les dades bancàries omplint el document SEPA del compte del pare o tutor legal.

Dades de contacte

És important tenir actualitzats les dades de contacte dels pares o tutors legals, per a poder mantenir una comunicació fluida i efectiva.

Autorització de sortides

Per agilitzar la gestió de les diferents sortides que es fan als diferents nivells educatius, la mare, pare o tutors legals dels menors d’edat han d’autoritzar les sortides signant el document.