fbpx

Grau mitjà de Guia en el medi natural i de temps de lleure

Ensenyament: Ensenyaments professionals. Formació professional
Grau: Grau mitjà
Titulació: Tècnic/a
Sistema: LOGSE
Família professional: Activitats físiques i esportives
Entorn: Físic i esportiu


Descripció

Tècnic/a en Guia en el medi natural i de temps de lleure

Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura, progressant a peu , amb cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall , així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat.


Competències professionals, personals i socials

a) Dissenyar activitats fisicoesportives guiades amb grups pel medi natural valorant les característiques dels participants, el tipus de progressió i l’entorn de realització.
b) Organitzar les activitats fisicoesportives guiades amb grups pel medi natural, duent a terme
els tràmits i assegurant els recursos necessaris per a la realització d’aquestes.
c) Realitzar el manteniment dels materials i equips necessaris per a dur a terme l’activitat, utilitzant les tècniques més adequades i seguint els protocols establerts.
d) Dinamitzar les activitats culturals i de temps de lleure motivant cap a la participació en aquestes, adequant-se a les característiques dels i les participants i ateses les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
e) Sensibilitzar cap a la conservació dels espais naturals als i les participants en activitats, valorant els aspectes que provoquen impacte ambiental.
f) Guiar grups per itineraris de muntanya baixa i mitjana, adaptant-los a la dinàmica de l’activitat i del grup de participants.
g) Guiar grups per coves de baixa dificultat i barrancs de baixa dificultat amb les tècniques de progressió i seguretat necessàries.
h) Guiar grups per itineraris amb bicicleta, adaptant-los a la dinàmica de l’activitat i del grup de
participants.
i) Guiar grups per itineraris eqüestres, adaptant-los a la dinàmica de l’activitat i del grup de
participants.
j) Muntar a cavall dominant les tècniques bàsiques d’equitació.
k) Desplaçar-se en el medi aquàtic dominant els estils de natació.
l) Guiar grups pel medi aquàtic natural en embarcacions d’esbarjo exemptes de despatx, adaptant-se a la dinàmica de l’activitat i del grup de participants.
m) Guiar usuaris en instal·lacions d’oci i aventura, informant sobre les condicions de seguretat, controlant la realització de les mateixes i solucionant les possibles contingències.
n) Organitzar la pernoctació i continuïtat en el medi natural de grups, tenint en compte les característiques dels participants, de l’activitat i garantint la seguretat.
o) Determinar i adoptar les mesures de seguretat necessàries davant situacions de risc derivades del mitjà o de les persones per a dur a terme l’activitat.
p) Proporcionar l’atenció bàsica als participants que sofreixen accidents durant el desenvolupament de les activitats.
q) Dirigir al grup en situacions d’emergència, coordinant les mesures de seguretat i/o realitzant
el salvament terrestre i aquàtic, aplicant les tècniques de rescat i evacuació, utilitzant els recursos i els mètodes més adequats a la situació.
r) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.
s) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals a
l’entorn de treball.
t) Resoldre de manera responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les
causes que les provoquen, dins del àmbit de la seva competència i autonomia.
u) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones
que intervenen en l’àmbit del seu treball.
v) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental
durant el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental.
w) Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a totes les
persones» en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació
de serveis.
x) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir
iniciativa en la seva activitat professional.
y) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat
professional, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent, participant activament en
la vida econòmica, social i cultural.

 

Taula de mòduls professionals

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació o tens qualsevol dubte