93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Qualitat

Al centre SANTAPAU-PIFMA tenim una certificació de qualitat que garanteix que tots els processos, tant administratius com metodològics es realitzen seguint criteris de qualitat. L’empresa DNV certifica que el processos que es realitzen al centre compleixen els estàndards de qualitat de la Norma ISO 9001:2015

El centre utilitza la certificació de qualitat com a eina de millora contínua per a estructurar i sistematitzar tota les comunicacions amb la comunitat educativa. També és una eina per ajudar-nos a satisfer les expectatives i necessitats dels usuaris i de les administracions, amb transparència i gestió eficient, aspirant a la l’excel•lència en el servei.

Què vol dir certificació de qualitat?

Vol dir que una empresa externa avalua les procediments emprats per la relació amb tota la comunitat educativa tant famílies i alumnes, com el nostre equip.

Com aconseguim la certificació?

Per tal d’aconseguir el certificat, cada any el centre se sotmet a una auditoria realitzada per una entitat externa en la qual s’examinen tots els processos que el centre duu a terme:
– Planificació estratègica: anàlisis de context, determinació d’expectatives de les parts interessades, gestió de riscos, definició objectius de qualitat, anàlisis del resultats del sistema, indicadors, satisfacció de client, comunicació interna i externa.
– Gestió de la formació: matriculació, planificació i seguiment del curs, avaluació.
– Compres: provisió de recursos.
– RRHH: selecció de professionals, formació continua per garantir la seva competència.

Tot això permet obtenir el certificat.

Quina certificació tenim?

L’abast del nostre certificat inclou les activitats de formació reglada en batxillerat i formació professional: cicles formatius i mesures flexibilitzadores.

Certificat de qualitat ISO-9001
Centre col·laborador