fbpx
93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Batxillerat i Cicles Formatius Concertats 

BATXILLERAT 

Del 20 al 26 d’abril

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Alumnes 4t de l’ESODel 20 al 26 d’abril

Resta d’alumnesDel 17 al 23 de maig

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Del 25 al 31 de maig

*Al final de la pàgina podeu descarregar el calendari.

DOCUMENTACIÓ

NIVELLS CONCERTATS

Cal tenir la següent  documentació escanejada:

 

– RALC o IDALU (Identificador de l’alumne)
El podeu demanar al vostre Centre de procedència.
– DNI /NIE / PASSAPORT de l’alumne/a
– DNI/ NIE / PASSAPORT pare/mare o tutor legal
– Targeta sanitària pare/mare o tutor legal (alumnes menors d’edat).
– Targeta sanitària alumne/a
– Llibre de família o certificat de naixement del país de procedència, si l’alumne és menor d’edat.

 

NIVELLS PRIVATS

Cal tenir la següent  documentació:

– Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
– Fotocòpia del DNI pare/mare/tutor legal
-Número usuari seguretat social (NUSS)
– Fotocòpia  targeta Sanitària
– Llibre de família (menors d’edat)
– Nota mitjana que permeti l’accés al CFPM o CFPS (expedient acadèmic).
– Resguard de títol o títol que permeti l’accés al  CFPM o CFPS.
– Targeta Família nombrosa o monoparental.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CONCERTAT)

Atenció a persones en situació de dependència

La preinscripció s’ha de fer mitjançant l’aplicatiu del departament.

Feu click a la sol.licitud de preinscripció. 

 

IMPORTANT:

– Recordeu tenir tota la documentació escanejada.

– Si voleu demanar cita prèvia perquè  us ajudem a realitzar la preinscripció.

DEMANEU CITA PRÈVIA AQUÍ

*No oblideu portar amb vosaltres un telèfon mòbil, per a identificar-vos.

Abans d’acudir a la cita prèvia, recordeu enviar tota la documentació al correu: a8037346@xtec.cat

MATRÍCULA OBERTA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (PRIVATS)

Cures Auxiliars d’Infermeria

Gestió Administrativa

Guia en el medi natural i temps de lleure

Podeu reservar ara la vostra plaça omplint el full de preinscripció. 

IMPORTANT:

– Enviar full de preinscripció complimentat al correu: a8037346@xtec.cat

– Recordeu enviar tota la documentació escanejada.

Si voleu demanar cita prèvia perquè  us ajudem a realitzar la preinscripció.

DEMANEU CITA PRÈVIA AQUÍ

* Abans d’acudir a la cita prèvia, recordeu enviar tota la documentació al correu: a8037346@xtec.cat

La preinscripció s’ha de fer mitjançant l’aplicatiu del departament.

Feu click a la sol.licitud de preinscripció. 

IMPORTANT:

– Recordeu tenir tota la documentació escanejada.

– Si voleu demanar cita prèvia perquè  us ajudem a realitzar la preinscripció.

DEMANEU CITA PRÈVIA AQUÍ

*No oblideu portar amb vosaltres un telèfon mòbil, per a identificar-vos.

Abans d’acudir a la cita prèvia, recordeu enviar tota la documentació al correu: a8037346@xtec.cat

MATRÍCULA OBERTA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PRIVATS)

Ensenyament i animació socioesportiva

Integració social

Màrqueting i publicitat

Podeu reservar ara la vostra plaça omplint el full de preinscripció.

IMPORTANT:

– Enviar full de preinscripció complimentat al correu: a8037346@xtec.cat

– Recordeu enviar tota la documentació escanejada.

Si voleu demanar cita prèvia perquè  us ajudem a realitzar la preinscripció.

DEMANEU CITA PRÈVIA AQUÍ

* Abans d’acudir a la cita prèvia, recordeu enviar tota la documentació al correu: a8037346@xtec.cat

PREGUNTES FREQÜENTS PREINSCRIPCIÓ

Quina documentació necessiteu per fer la preinscripció?

En fer la sol•licitud de preinscripció escolar has d’acreditar documentalment algunes de les dades que s’hi identifiquen, i que pots consultar a l’apartat Prepara la documentació. N’hi ha de dos tipus:
– Documentació identificativa de les persones sol•licitants o de l’alumne/a per al qual sol•licites plaça.
– Documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

Com presentar la documentació?

En tots els casos has d’escanejar o bé fotografiar per ambdues cares els documents o acreditacions i els has de tenir disponibles en el dispositiu que utilitzaràs per emplenar el formulari, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel•ligent.

Quina documentació identificativa he d’aportar?

Documentació identificativa

DNI/ NIE/ PASAPORT alumne/a.
DNI/ NIE/ PASAPORT pare/mare o tutor/a legal.
Llibre de família / certificat de naixement del país d’origen.

En el cas que l’alumne o alumna estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Quina documentació necessiteu per justificar la proximitat geogràfica al centre?

Al realitzar la preinscripció, accediran al padró per obtenir l’adreça del domicili familiar.
En cas de que no puguin accedir, haureu d’adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne, on constarà l’adreça de domicili i que l’alumne conviu amb el pare o mare.

Per tenir en compte la ubicació del lloc de feina dels pares o tutors, només hauran d’aportar un contracte o certificat emès per l’empresa. Si els pares són autònoms, hauran de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037.

Com he de justificar la percepció de la renda garantida de ciutadania?

Ho has de fer mitjançant l’aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Com podeu demostrar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat?

Discapacitat de l’alumne o alumna, del pare o mare, germà o germana, igual o superior al 33 %, que estigui reconeguda per la Generalitat de Catalunya, es validarà aquesta informació mitjançant consultes interadministratives en fer la sol•licitud de preinscripció.
Només en el cas que no puguin verificar les dades, us demanaran el certificat o targeta acreditativa.

A més, si és el cas, pots adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent.

Com podeu justificar que sou família nombrosa o monoparental?

Aquesta documentació es validarà mitjançant consultes interadministratives.
En cas que no puguin validar aquesta documentació, haureu de presentar la targeta monoparental o nombrosa.

Quin document he d’adjuntar per acreditar la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o qualificació de la prova d’accés?

Actualment, aquestes dades s’obtenen de la base de dades del Departament d’Educació.
És possible, que no es pugui accedir a aquesta documentació, en aquest cas us recomanem escanejar i adjuntar la documentació a la sol•licitud electrònica.
Si els estudis cursats que donen accés, són anteriors al 2016 – 2017 o són d’altra comunitat autònoma, s’hauran d’adjuntar, escanejats, a la sol•licitud de preinscripció telemàtica.