93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Malgrat la situació extraordinària actual, el centre Santapau-Pifma ha de vetllar per mantenir l’acció educativa a tots els nivels educatius, Batxillerats i Cicles Formatius, en la mesura que les condicions ho permetin. Així doncs l’objectiu serà promoure activitats d’aprenentatge dins el marc del currículum competencial de cada nivell educatiu.

Setmanalment els/les professors/es, comuniquem els alumnes propostes d’activitats que han d’anar realitzant i presentant, a la vegada que es realitzen videoconferències amb el tutor i amb els diferents professors de cada matèria.

Tots els alumnes del centre estan amb estreta relació amb el professorat ,a fi de resoldre dubtes pel que fa al contingut i seguiment del currículum així com les instruccions de promoció de curs.

Com sempre l’escola Santapau-Pifma creu amb el compromís que s’estableix entre família i escola, així que us resumim els eixos prioritaris pel que fa a l’organització de centre:

  1. Reunions periòdiques telemàtiques de coordinació, tant a nivell de claustre, departament, etc. mitjançant plataformes com ZOOM,MEET i altres.
  2. Lideratge del tutor com a enllaç entre professors/es ,alumnes i família.
  3. Atenció personalitzada de l’alumne, ara més que mai hem de garantir la comunicació amb l’alumne, tant a nivell d’aprenentatge, com de suport emocional.
  4. Els canals de comunicació seran: EDMODO, ZOOM, SKYPE, JITSI, MOODLE, CORREU ELECTRÒNIC, etc.
  5. Les activitats planificades setmanalment hauran d’estar planificades, corregides amb seguiment i retorn.
  6. L’avaluació del 3er trimestre ha de ser formadora i la informació serà sistematitzada com hem vingut fent fins ara, un cop finalitzada es penjarà a l’Alexia i el tutor informarà personalment a les famílies que ho desitgin.