93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

PROVES ESPECÍFIQUES

Primer període

Inscripció: del 8 al 27 de maig de 2018

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 28 de maig de 2018

Llistes d’admesos o exclosos
– provisionals: a partir de l’1 de juny de 2018
– definitives: a partir del 7 de juny de 2018

Proves: entre el 8 i el 29 de juny de 2018

Segon període

Inscripció: de 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d’admesos o exclosos
– provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
– definitives: a partir del 25 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d’octubre de 2018

Per més informació prova específica:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

Centres, dates i hora de les proves específiques d’accés:

Proves específiques futbol