93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Prova d’accés a cicles

Preparació prova d’accés

Curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior:

Adreçat a:

  • Estudiants que han superat un cicle de grau mig, amb títol d’FP de grau mig.
    • La superació del curs permet accedir a la FP de grau superior sense fer la prova d’Accés.
  • Estudiants sense el títol d’FP de grau mig: preparació per a les Proves d’Accés (lliures)

El curs de preparació de la prova d’accés es realitzarà de setembre a maig, en horari de tarda.

Amb l’assistència a aquest curs, tindràs la possibilitat de presentar-te a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Per inscriure’s a la prova d’accés a CFGS, caldrà tenir complerts 20 anys d’edat o bé complir-los abans del 31 de desembre de l’any en curs i acreditar una experiència laboral d’almenys 6 mesos o 450 hores en qualsevol activitat.
Tanmateix, les persones aspirants que hagin superat un CFGM, no hauran d’acreditar el requisit de l’experiència laboral.
Les proves d’accés es realitzen durant el mes de maig en els centres públics que determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Percentatge d’aprovats de la Prova d’accés al grau mitjà de formació professional del curs 2011/2012: 90%

Percentatge d’aprovats de la Prova d’accés al grau superior de formació professional del curs 2011/2012: 98 %

Parts del pla formatiu

Part comuna a tots els cicles

  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Idioma estranger
  • Matemàtiques

Part específica: Comprendrà continguts de matèries que corresponen a cada cicle formatiu. En cas d’estar en possessió d’un Títol de Tècnic, quedarà exempta aquesta part.

Arxius