93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Programa Formació i Inserció

Què són?

Els PFI són una oferta formativa que tracta de facilitar als joves, que no han superat els objectius de l’ESO, una nova oportunitat per assolir les capacitats necessàries que els permeti la inserció laboral o el retorn a l’ensenyament reglat.

Els alumnes alhora que fan el PFI preparen la prova d’accés a grau mitjà.

La seva estructura

A. Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals.

B. Mòduls de formació professional , per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de practiques en l’alaternança en centres de treball. Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivel 1 del catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i están inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrero, que regula aspectes específics de la formació professional básica.

C. Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

Destinataris

Els alumnes hauran de tenir com a mínim 16 anys.

No haver obtingut el graduat en ESO.

Haver esgotat totes les possibilitats que els permet la llei de continuar en l’ensenyament obligatori.