Espai COVID-19

PLA D‘ACTUACIÓ CURS 20-21

 • Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 20/21 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els/les nois/es a una educació de qualitat.

Tot i la situació de pandèmia, l’escola garantirà que tot l’alumnat pugui tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.

L’aprenentatge al centre escolar ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. L’escola vetllarà per garantir ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. A través de les mesures desenvolupades a continuació, el centre pretén contribuir al control de l’epidèmia i a la rápida identificació de casos i de contactes.

Així i tot, les famílies seran responsables de prendre mesures de prevenció davant la Covid-19 a la seva vida quotidiana atès el caràcter social i públic que té l’escola. Per aquest motiu, les famílies hauran d’enviar el document signat de “declaració responsable per a famílies d’alumnes i nivell” abans d’iniciar el curs. Aquesta informació ja es troba penjada a la página web del centre.

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA TEMPORAL EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL

Per tal de garantir la màxima presencialitat de l’alumnat a tots els ensenyaments, l’escola SANTAPAU-PIFMA ha decidit crear grups estables d’alumnat amb un tutor i un espai referent. Com també la resta del personal docent que es distribuirà en grups estables i bombolla.

Durant el confinament, l’escola va fer una aposta per garantir l’assoliment de les competències de les matèries troncals a tots els nivells educatius.

En el curs 20 -21 es mantindrà, a la pràctica educativa, l’ús d’eines i recursos digitals, per tal de garantir que l’alumnat domini i conegui el treball en xarxa per si es tornés a repetir una situació com la viscuda, i també per tal de garantir la màxima presencialitat de l’alumnat a tots els ensenyaments.

En el cas dels alumnes de postobligatòria cal destacar que tenen més d’un professor/a ja que són molts el crèdits i especialistes que intervenen així que l’ús de la mascareta serà obligatòria tant per als alumnes com per al professorat. S’haurà de complir amb rigorositat les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància 1’5 metres i quan no sigui possible l’ús de la mascareta. A continuació insistir en el rentat de les mans per t5ant tot i que a l’aula disposaran de gel hidroalcohòlic, l’alumne/a haurà de dur el seu personal.

PLA D‘ACTUACIÓ PER AL CURS 20-21

Les plataformes que s’utilitzaran seran:

 • Nivells de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Seguiment de les classes de manera telemàtica a través de GOOGLE MEET ZOOM ,ENVIAMENT DE VÍDEOS EXPLICATIUS I ACTIVITATS PER L’EDMODO O CORREU ELECTRÒNIC. En alguns nivells de cicles formatius es treballa a través del MOODLE.

El centre disposarà d’un llistat de l’alumnat i el professorat en situació vulnerable i compatible amb la Covid-19. Per tal de fer un seguiment i control exhaustiu.

Tanmateix, les famílies hauran de signar obligatòriament la declaració responsable de garantir amb la prevenció de la COVID-19.

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE

Es treballarà amb les plataformes triades pel centre, tal com s’ha indicat al primer punt. Durant el curs es desenvoluparà l’ensenyament i aprenentatge d’aquests recursos. En cas de confinament parcial, el grup possible confinat treballarà de manera telemàtica amb les plataformes ja treballades durant el confinament i triades ple centre.

3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS

Per tal d’iniciar el curs 20-21 amb les mesures adequades s’ha fet la següent organització.

ETAPA CURS PROFESSORAT ESPAI

L’alumnat tindrà com a espai de referència la seva aula habitual. Les aules estaran habilitades per garantir les mesures de higiene i seguretat necessàries.

L’alumnat tindrà accés als espais comuns: passadissos, lavabos i patis i hauran de fer ús obligatori de les mascaretes.

Tot l’alumnat de l’escola ha de portar una mascareta homologada, degudament marcada, amb una bossa de paper o un sobre de paper per poder guardar-la. L’escola facilitarà una mascareta homologada a tot l’alumnat.

Aquesta informació serà susceptible de modificació en cas que tinguem professorat que emmalalteixi o bé, que les persones vulnerables, s’acullin en cas de brot a una situació d’ILT. Així mateix, l’espai de l’esbarjo estarà delimitat per cursos per tal de garantir el distanciament entre grups estables. Els alumnes de postobligatòria fan el pati al carrer però sempre es mouen pel mateix entorn. Aquest curs es mantindrà la figura del vigilant de pati per tal de concienciar l’alumnat de seguir les recomanacions sanitàries: Distanciament, rentat de mans en entrar i sortir del centre i mascareta dintre i fora del centre.,.L’esbarjo el realitzaran de forma simultània tot i que sortiran al pati seqüenciadament, amb una diferencia de 5 m. i l’entrada també es realitzarà, igual els últims que han sortir seran els últims en entrar.

 

4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

Per garantir la distància de seguretat hem establert l´accés a l’Escola en diferents horaris i espais, a més l’alumnat accedirà per portes diferenciades i per grups (veure quadre).ANNEX 1. EL PRIMER DIA DE CLASSE ES DONARÀ TOTA LA INFORMACIÓ ALS ALUMNES

Al vestíbul es marcarà una línia divisòria per tal que tinguin present el distanciament social.

Cap pare, mare o familiar, podrà accedir a l’escola en les entrades i sortides. Hauran d’esperar que hagi sortit tot l’alumnat del centre per poder accedir, sempre que hagin demanat una cita prèvia. Quan els alumnes accedeixen a l’escola, sempre hi ha una persona donant la benvinguda.

S’ha recomanat a les famílies prendre la temperatura abans de venir a l’escola i verificar el bon estat de salut dels estudiants. Els/les estudiants es netejaran la sola de les sabates amb la dissolució que trobaran al vestíbul i es posaran gel hidroalcohòlic a les mans.

Un cop dins, els/les estudiants es dirigiran a la seva aula on trobaran al o la professor/a esperantlos.

A l’hora de la sortida, el/la professor/a que finalitzi la jornada els acompanyarà fins a la porta de sortida

5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

• A l’aula: Les aules tindran les finestres obertes per tal que hi hagi ventilació natural. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors, Les aules es ventilaran abans de l’entrada i la sortida dels alumnes en sortir al pati i entre classes. Mentre es puguin mantenir les finestres obertes sempre romandran obertes, quan faci fred se seguiran ventilant a l’inici de les classes a l’hora del pati i en sortir.

Prèviament a l’obertura del centre, les aules s’hauran netejat i desinfectat a fons, a l’igual que els patis. Totes les aules tindran a disposició de l’alumnat el gel hidroalcohòlic i tot els materials necessaris per garantir la desinfecció i neteja.

En quant a la gestió de residus totes les aules disposaran de papereres amb tapa i pedal.

Pel que fa al material que utilitzaran els/les estudiants, s’haurà netejat i desinfectat prèviament, i es netejarà en tot moment. Els encarregats seran els/les alumnes.

Es garantiran totes mesures preceptives per tal es compleixi la normativa establertes pel protocol marcat pel PROCICAT.

 • Aspectes que hauran de tenir en compte totes les famílies
  • L´alumnat haurà d’entrar sol, cap mare o pare pot entrar al centre, si no és amb cita prèvia per tractar qualsevol altre tema.
  • Les entrades es f aran esglaonades i poden durar de 15 a 20 minuts. La porta s’obrirà deu – minuts abans.
  • Hauran d’entrar guardant les distàncies de 2 metres entre ells. Tindrem marcat el vestíbul i el passadís.
  • Prendre la temperatura abans de sortir de casa i verificar el seu bon estat de salut abans de venir a l’escola.
  • L’alumnat es netejarà la sola de les sabates a la catifa col·locada a l’entrada i es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
  • Les famílies enviaran per correu electrònic, el document oficial de “declaració responsable de la COVID19”.
  • Tant Batxillerat com a cicles, es realitzaran tutories (amb cita prèvia) de manera telemàtica i via telefònica o presencialment garantint la seguretat i el distanciament.
 • Taula de Símptomes compatibles amb la COVID 19
  • Febre o febrícula.
  • Tos.
  • Dificultat per a respirar.
  • Mal de coll.
  • Congestió nasal.
  • Mal de panxa.
  • Vòmits i/o diarrees.
  • Mal de cap.
  • Malestar.
  • Dolor muscular.
 • No es pot anar a l’escola si l’adolescent o l’adult presenta alguna de les següents situacions:
  • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per LA COVID 19.
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic.
  • Conviviu amb una persona diagnosticada de Covid 19.
  • Es troba en el període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/a com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de Covid 19.

GESTIÓ DE CASOS

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid 19 al centre educatiu:

 • Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat. En el centre SantapauPifma dos seran els espais que designarem espai Covid, la biblioteca en el carrer Alella i l’aula de tutoria al carrer Piferrer. La persona haurà de dur la mascareta així com la persona que l’acompanyi. Si la persona presenta símptomes de gravetat( dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, confusió tendència a adormir-se caldrà trucar al 061i a la família.

A continuació la directora haurà de fer les accions següents:

 • En el cas que es tracti d’un alumne posar-se en contacte amb la família, per tal que vingui a buscar l’adolescent.
 • Recomanar a la persona o a la família( en el cas d’un menor) que es traslladin al domicili i des d’allí contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària.
 • MOLT IMPORTANT!!! Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o fora de l’horari del CAP al CUAP per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

ANNEX

Llistat de viroides autoritzats pel ministeri:

 • Lleixiu “Total La Tuna”.
 • Gel hidroalcohòlic.
 • Desinfectant Sanitol: 17-20/40/90-06255.
 • Desinfectant multiusos “Bosque Verde”: 18-20/40/90-09613.
 • Kh7 : 16/20/4008118.
 • Homologació de mascaretes:
  • – Mascaretes: el centre Santapau-Pifma lliurarà una mascareta homologada a cada alumne.

 

 

SETEMBRE 2020