93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Espai COVID-19

PLA D‘ACTUACIÓ CURS 21-22

  Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 21/22 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els/les nois/es a una educació de qualitat.

  Tot i la situació de pandèmia, l’escola garantirà que tot l’alumnat pugui tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.

  L’aprenentatge al centre escolar ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
  L’escola vetllarà per garantir ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. A través de les mesures desenvolupades a continuació, el centre pretén contribuir al control de l’epidèmia i a la rápida identificació de casos i de contactes.

  Així i tot, les famílies seran responsables de prendre mesures de prevenció davant la Covid-19 a la seva vida quotidiana atès el caràcter social i públic que té l’escola. Per aquest motiu, els alumnes hauran de lliurar al tutor/a ,el primer dia de classe, el document signat de “declaració responsable per a famílies d’alumnes i nivell” i el certificat de vacunació en el cas d’alumnes vacunats. Aquesta informació ja es troba penjada a la página web del centre.

  1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA TEMPORAL EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL

  Per tal de garantir la màxima presencialitat de l’alumnat a tots els ensenyaments, l’escola SANTAPAU-PIFMA ha decidit crear grups estables d’alumnat amb un tutor i un espai referent. Com també la resta del personal docent que es distribuirà en grups estables i bombolla.

  Durant el confinament, l’escola va fer una aposta per garantir l’assoliment de les competències de les matèries troncals a tots els nivells educatius.
  En el curs 21-22 es mantindrà, a la pràctica educativa, l’ús d’eines i recursos digitals, per tal de garantir que l’alumnat domini i conegui el treball en xarxa per si es tornés a repetir una situació com la viscuda, i també per tal de garantir la màxima presencialitat de l’alumnat a tots els ensenyaments.

  1-Les plataformes que s‟utilitzaran seran:

  Nivells de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Seguiment de les classes de manera telemàtica a través de GOOGLE MEET, ZOOM, ENVIAMENT DE VÍDEOS EXPLICATIUS I ACTIVITATS PER L’EDMODO O CORREU ELECTRÒNIC.
  En alguns nivell de cicles formatius es treballa pel moodle.

  El centre disposarà d’un llistat de l’alumnat i el professorat en situació vulnerable i compatible amb la Covid-19.

  Tanmateix, les famílies hauran de signar obligatòriament la declaració responsable de garantir amb la prevenció de la COVID-19.

  Els alumnes vacunats hauran d’aportar el certificat de vacunació a l’inici de curs. La resta d’alumnes a mesura que rebin la vacuna hauran de lliurar al centre el document.

  2. Requisits d‟accés als centres educatius

  La família o l’alumne han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5oC ni presenta com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:
  – Febre o febrícula > 37,5oC
  – Tos
  – Dificultat per respirar
  – Mal de coll*
  – Refredat nasal*
  – Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  – Mal de panxa, amb vòmits o diarrea
  – Pèrdua d‟olfacte o gust (infants grans i adolescents)

  *El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s‟han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.

  Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.

  Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.

  Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions següents:

  Estant a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).
  – Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
  – Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).
  – Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.

   

  2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE

  Es treballarà amb les plataformes triades pel centre, tal com s’ha indicat al primer punt. Durant el curs es desenvoluparà l’ensenyament i aprenentatge d’aquests recursos. En cas de confinament parcial, el grup possible confinat treballarà de manera telemàtica amb les plataformes ja treballades
  durant el confinament i triades ple centre.

  3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS

  Per tal d’iniciar el curs 21-22 amb les mesures adequades s’ha fet la següent organització.

  ETAPA CURS PROFESSORAT ESPAI

  L’alumnat tindrà com a espai de referència la seva aula habitual. Les aules estaran habilitades per garantir les mesures de higiene i seguretat necessàries.

  L’alumnat tindrà accés als espais comuns: passadissos, lavabos i patis i hauran de fer ús obligatori de les mascaretes.

  Tot l’alumnat de l’escola ha de portar una mascareta homologada, degudament marcada, amb una bossa de paper o un sobre de paper per poder guardar-la.
  Aquesta informació serà susceptible de modificació en cas que tinguem professorat que emmalalteixi o bé, que les persones vulnerables, s’acullin en cas de brot a una situació d’ILT.
  Així mateix, l’espai de l’esbarjo estarà delimitat per cursos per tal de garantir el distanciament entre grups estables. Els alumnes de postobligatòria fan el pati al carrer però sempre es mouen pel mateix entorn. Aquest curs es mantindrà la figura del vigilant de pati per tal de concienciar l’alumnat de seguir les recomanacions sanitàries: Distànciament, rentat de mans en entrar i sortir del centre i mascareta dintre i fora del centre. L’esbarjo el realitzaran de forma simultània tot i que sortiran al pati seqüenciadament, amb una diferència de 5 m. i l’entrada també es realitzarà igual els
  últims que han sortir seran els últims en entrar.

   

  4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

  Per garantir la distància de seguretat hem establert l ́accés a l’Escola en diferents horaris i espais, a més l’alumnat accedirà per portes diferenciades i per grups (veure quadre).

  Al vestíbul es marcarà una línia divisòria per tal que tinguin present el distanciament social.
  Cap pare, mare o familiar, podrà accedir a l’escola en les entrades i sortides. Hauran d’esperar que hagi sortit tot l’alumnat del centre per poder accedir, sempre que hagin demanat una cita prèvia.
  Quan els alumnes accedeixen a l’escola, sempre hi ha una persona donant la benvinguda.
  S’ha recomanat a les famílies prendre la temperatura abans de venir a l’escola i verificar el bon estat de salut dels estudiants. Els/les estudiants es netejaran la sola de les sabates amb la dissolució que trobaran al vestíbul i es posaran gel hidroalcohòlic a les mans.

  Un cop dins, els/les estudiants es dirigiran a la seva aula on trobaran al o la professor/a esperant-los.
  A l’hora de la sortida, el/la professor/a que finalitzi la jornada els acompanyarà fins a la porta de sortida.

  5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

  • A l’aula: Les aules tindran les finestres obertes per tal que hi hagi ventilació natural. Prèviament a l’obertura del centre, les aules s’hauran netejat i desinfectat a fons, a l’igual que els patis. Totes les aules tindran a disposició de l’alumnat el gel hidroalcohòlic i tot els materials necessaris per garantir la desinfecció i neteja.
  Pel que fa al material que utilitzaran els/les estudiants, s’haurà netejat i desinfectat prèviament, i es netejarà en tot moment.
  Es garantiran totes mesures preceptives per tal es compleixi la normativa establertes pel protocol marcat pel PROCICAT.

  • Aspectes que hauran de tenir en compte totes les famílies
   • L ́alumnat haurà d’entrar sol, cap mare o pare pot entrar al centre, si no és amb citaprèvia per tractar qualsevol altre tema.
   • Les entrades es faran esglaonades i poden durar de 15 a 20 minuts. La porta s’obrirà deu minuts abans.
   • Hauran d’entrar guardant les distàncies de 2 metres entre ells. Tindrem marcat el vestíbul i el passadís.
   • Prendre la temperatura abans de sortir de casa i verificar el seu bon estat de salut abans de venir a l’escola.
   • L’alumnat es netejarà la sola de les sabates a la catifa col·locada a l’entrada i es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
   • Tant Batxillerat com a cicles, es realitzaran tutories (amb cita prèvia) de manera telemàtica i via telefònica o presencialment garantint la seguretat i el distanciament.

    

    

   Barcelona, setembre de 2021