PROVES ESPECÍFIQUES

Primer període

Inscripció: del 9 al 28 de maig de 2017

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 29 de maig de 2017

Llistes d’admesos o exclosos
– provisionals: a partir de l’1 de juny de 2017
– definitives: a partir del 7 de juny de 2017

Proves: entre el 8 i el 22 de juny de 2017

Per més informació prova específica:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

Centres, dates i hora de les proves específiques d’accés:

centres dates i hores